תנאי שימוש -  NOSA


הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון האתר המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לביננו והינו מופנה לנשים וגברים כאחד.
במידה ואינכם מסכימים לתנאי ההסכם, נבקשכם שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם כמנוי באתר.
במידה והנכם נרשמים לאתר ו/או משתמשים באופן כלשהו בשרות הניתן באתר, הנכם מאשרים כי הנכם מסכימים לכל תנאי התקנון ואלו יחולו עליכם ויחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשרות הניתן באתר.

אופן איסוף כרטיס מוזמן:
א. כרטיסים שיוזמנו דרך האתר או הטלפון ייאספו ע"י המזמין בקופות אתר המופע עד לא יאוחר מ- 3 שעות לאחר תחילת האירוע המוזמן. קופות האתר נסגרות עד 3 שעות  לאחר המועד שנקבע לתחילת המופע.
ב. על מנת לקבל כרטיסים שהוזמנו באתר או בטלפון חובה על אוסף הכרטיסים להציג בעת קבלתם תעודה מזהה  עם תמונה של האדם שעל שמו בוצעה ההזמנה.
ג. למאחרים ללא הודעה מראש לא מובטחת כניסה למופע ולא יהא החזר כספי עבור הכרטיסים.
ה. כל ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא כרוך בחיוב דמי ביטול בסך של 6% מסך הקניה

תשלום:
א. התשלום מבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי הנמסרים באתר.
ב. לאחר הזמנת הכרטיס או בעת איסוף הכרטיס אין אפשרות להחליף את אופן התשלום.
ג. מחיר הכרטיסים באתר הוא המחיר לא כולל דמי ניהול על סך 10 ש"ח. עלייך לשים לב שבכל הזמנה באתר נוסף בעמוד הרכישה 10 ש"ח כדמי ניהול על השירות הניתן לך באתר זה.

ביטול עסקה:
א. ביטול עסקה ניתן אפשרי עד לא יאוחר מ-3 ימי עסקים לפני מועד המופע המוזמן.
ב. במידה והכרטיס נאסף ע"י המזמין לא ניתן לבטל העסקה.
ג. לא ניתן לבטל עסקה למופע אשר הכרטיסים לגביו אזלו.
ד. לא ניתן לבטל חלק מהזמנה.
ה. כל ביטול / שינוי / החלפה - מחייב בתשלום סך של 6% מסך הקניה שהתבצעה .
ו. במידה ובוטל המופע המוזמן מכל סיבה שהיא, יינתן החזר כספי למעט 6% מסך הקניה כדמי שירות לאתר תוך 7 ימי עבודה.
ז. חברת Nosa רשאית לבטל הזמנה שבוצעה באתר לאחר הרכישה בו ובהחזר כספי מלא.


אחריות:
א. NOSA  אינה אחראית לתוכן האירוע ואינה אחראית על כל אחד מהאירועים הנמצאים באתר (אלא אם צויין אחרת) לכן אינה יכולה להבטיח דבר הנוגע לפרטי האירוע וביצועו.
ב. במידה ומועד המופע יידחה למועד אחר Nosa תהא אחראית לדאוג לכרטיס מתאים בכפוף להודעה שתימסר ע"י NOSA.

פרטיות:
א. NOSA מחויבת לשמור ככל שניתן על כללי הפרטיות תוך שמירת סודיות על המידע האישי שלכם אולם בשימושכם בשרותי האתר הנכם מאשרים כי ידוע וברור לכם שלא תמיד ניתן להבטיח אבטחה מלאה ואת שמירת הסודיות ו/או פרטיות המידע שאתם מעבירים באמצעות האינטרנט והדואר האלקטרוני שלכם, מה גם שאין לנו כל שליטה על מידע אותו הנכם מעבירים לאחרים גם אם הינם חברי האתר, ולפיכך הנכם מאשרים ומסכימים כי אין אנו אחראים בכל אופן שהוא על שימוש והפצת מידע הנמסר על ידכם.
ב. נבקשכם לבדוק בזהירות את המידע אותו הנכם מעבירים לאחרים וזאת על מנת שלא יגרמו לכם נזקים מיותרים.
ג. NOSA אינה אחראית לתוכן המידע וההודעות הנמסרים על ידכם ו/או על ידי חברי האתר השונים.
אין באפשרותנו לאמת את תוכן המידע וההודעות ואין לנו כל אחריות לכך, לכן הננו מציעים כי תבחנו בזהירות כל מידע והודעה המגיעה לידיעתכם וזאת טרם שימוש בה.
ד. הנכם מוזהרים כי אינכם רשאים להשתמש בשירותי האתר למטרה לא חוקית ו/או בפגיעה כלשהי ברגשות ציבור כלשהו, פגיעה בסימן מסחרי ו/או זכות כלשהי ונתון לנו שיקול הדעת הבלעדי לאופן השימוש באתר וכן בשם ו/או כינוי המשתמש.
ה. במידה והשימוש על ידכם בשרותי האתר יעשה למטרה לא חוקית הננו רשאים להפסיק את אפשרותכם להשתמש באתר NOSA

כללי השימוש באתר:
הנכם מתחייבים בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה כדלקמן :
א. לא להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים.
ב. לא להשתמש בשרותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו.
ג. לא להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות ו/או בכל אופן פוגע אחר.
ד. לא להשתמש באתר לצורך הפצת פורנוגרפיה ו/או תמונות ו/או הקלטות ו/או כל אופן אחר.
ה. לא להעתיק ו/או להשתמש ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או זכויות קניין אחרות.
ו. לא להשתמש באתר לצורכי קידום מכירות ו/או הפצה ו/או פרסום מוצרים ו/או שירותים שונים.
ז. לא להשתמש בשרותי האתר לצורך גיוס כספים ו/או התרמות.
ח. לא לפרסם באתר מידע ו/או פרטים אודות אחרים.
ט. לא להשתמש בשרותי האתר להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר.

פרסומים:
במידה ונפרסם פרסומים שונים ובכללם המלצות, הננו מבהירים בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל המשתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

הודעות:
כל הודעה ו/או שינוי ו/או עניין שהננו מעוניינים להביא לידיעתכם תשלח אליכם באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שמסרתם לנו או על-ידי פרסום באתר. במידה והננו מודיעים לכם על שינוי כלשהו בתנאי מתנאי ההתקשרות עמנו, הרי אי קבלת מענה ו/או אי הסכמה לשינוי תחשב כי השינוי מוסכם עליכם.

זכויות:
המידע אשר אנו מפרסמים במתן שירותי אתר NOSA כולל מידע שלנו ו/או של מי מטעמנו ו/או הקשור עמנו. הנכם מצהירים בזאת כי אין לכם ולא יהיו לכם זכויות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע זה והנכם מסכימים לכך ומתחייבים כי אינכם רשאים להעתיק ו/או להפיץ כל מידע שכזה אלא אך ורק לאחר שתקבלו מראש ובכתב את הסכמת ורשות בעל המידע האמור.
הנכם מאשרים כי ידוע לכם שבמידה ותפרו את האמור בסעיף זה הנכם עלולים להיתבע על ידי בעלי הזכויות וכל נזק שיגרם יחול עליכם בלבד.

אחריות לפיצוי ושיפוי:
הננו מנסים לדאוג לכך כי שירותי האתר יהיו שוטפים וללא הפרעות ויהיו על פי תנאי ההתקשרות כאמור בהסכם זה. אולם למרות האמור יתכן ויהיו שיבושים ו/או טעויות ו/או עיכובים ו/או הפרעות מסיבות סבירות במתן השירות ו/או מידע קלוקל בניגוד לאמור בהסכם זה וכדו`.
הנכם מאשרים בזאת כי האמור בסעיף זה הובא לידיעתכם וכי ידוע לכם שאין לנו אפשרות "הרמטית" לחסימת כל המפגעים, אולם במקרה שכזה הנכם מאשרים כי לא תהא לכם ו/או למי מטעמכם תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין האמור בסעיף זה.
כמו כן ידוע לכם והנכם מסכימים כי אין אנו אחראים במידה ויבוטל מי מהמופעים או האירועים המפורסמים באתר.

החוק וסמכות השיפוט:
הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.